kontrola skarbowa telefon

Podejmowanie kontroli skarbowych u zwykłych podatników

Kontrole skarbowe mają na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, jakie pojawiają się u fiskusa w stosunku do rozliczeń podatkowych podatników. Zwykły podatnik również może być objęty taką kontrolą z Urzędu Skarbowego lub Urzędu Kontroli Skarbowej.

Organy podatkowe mają możliwość skontrolowania poprawności każdej deklaracji podatkowej, jaka składana jest w Urzędzie Skarbowym - osobiście, listownie lub w trybie online. U zwykłych podatników takie kontrole są podejmowane rzadziej, ale również się zdarzają. Zwłaszcza, jeśli jest doniesienie do fiskusa o tym, że podatnik ukrywa źródła przychodów i nie uwzględnił ich w swoim rozliczeniu PIT rocznym. Takie donosy zdarzają się bardzo często i dotyczą m.in. sąsiadów. Kontrolowane są PITy, w których podatnicy wykazują wysokie koszty, z tytułu np. nabycia nieruchomości, ale brakuje pokrycia takich wydatków w uzyskiwanych przychodach. Kiedy ma miejsce kontrola skarbowa zwykłego podatnika i jaki ma ona przebieg?

Prawo do kontrolowania podatników

Zarówno Urząd Skarbowy, jak i Urząd Kontroli Skarbowej mogą kontrolować polskich podatników - osoby fizyczne i osoby prawne. Celem kontroli podatkowej jest badanie poprawności składanych w Urzędach Skarbowych formularzy PIT podatników. Przed rozpoczęciem formalnej kontroli urząd ma możliwość wezwania podatnika do złożenia wyjaśnień lub skorygowania zeznań PITy. Kontrola podatkowa może być prowadzona w związku z nieścisłościami istniejącymi w składanych deklaracjach podatkowych PIT. Fiskus kontrolując zwykłego podatnika chce sprawdzić, czy wywiązuje się on należycie z obowiązków zawartych w przepisach podatkowych i czy nie ukrywa dochodów, które powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Kontrola podatkowa każdorazowo podejmowana jest z urzędu, przez organy podatkowe pierwszej instancji, a przeprowadzana jest u:
 • Podatników,
 • Płatników,
 • Inkasentów,
 • Następców prawnych.

Podatnik ma prawo do wyznaczenia osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli podatkowej.

Przebieg kontroli skarbowej

  Przed rozpoczęciem kontroli skarbowej u podatnika, fiskus powinien doręczyć kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Takie upoważnienie udzielane jest przez:
 • naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego,
 • naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego,
 • wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa, lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego,
 • ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub osobę zastępującą ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W momencie, kiedy do domu podatnika przychodzą kontrolerzy, powinien on poprosić ich o okazanie legitymacji służbowej. Muszą się oni wylegitymować na żądanie podatnika. Po dostarczeniu podatnikowi zawiadomienia o kontroli, powinna ona zostać przeprowadzona w terminie maksymalnie siedmiu dni. Jeśli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, albo istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu, bez uprzedniego zawiadamiania go o tym fakcie. Kontrolę podatkową podatnika kontrolerzy powinni zakończyć bezzwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia.

Na czym polegają czynności kontrolne?

Kontrola poprawności zeznań podatkowych obejmuje sprawdzenie wszystkich dokumentów, jakie na żądanie kontrolerów przedstawia podatnik. Powinien on uczestniczyć w takich pracach kontrolnych, choć może samodzielnie zrezygnować z uczestnictwa. Czynności te prowadzone są w miejscu zamieszkania osoby fizycznej, przez maksymalnie osiem godzin dziennie. Wszystkie działania muszą zostać odnotowane w protokole z kontroli, który następnie po zakończeniu czynności kontrolnych jest doręczany po jednym egzemplarzu fiskusowi i osobie kontrolowanej. Jeśli podatnik nie zgadza się z zapisami zamieszczonymi w protokole, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

W przypadku osób fizycznych kontrola podatkowa może dotyczyć formularzy PIT osoby fizycznej oraz dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania przez podatnika z preferencji podatkowych oraz ulg i odliczeń. Na żądanie fiskusa podatnik musi okazać taką dokumentację kontrolerom.