kościół darowizna fotografia

Prawo do odliczeń dają podatnikowi różne darowizny: na cele kultu religijnego, na honorowe krwiodawstwo, na organizacje pożytku publicznego oraz na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Warto jednak przypomnieć, iż przekazanie trzech pierwszych darowizn nie pozwala na ich odliczenie od dochodu w całości. Tylko ostatnia z nich - czyli darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych (zwana zwyczajowo ulgą na Kościół) - nie jest objęta żadnymi limitami, tzn. można odliczyć od dochodu pełną kwotę wsparcia bez względu na jej wysokość. Mówiąc innymi słowy, każda darowizna przeznaczona na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła - jest odpisywana od dochodu w pełnej kwocie i nie sumuje się z innymi darowiznami.

Zasady stosowania ulgi na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 55 ust. 7) oraz treść ustaw o stosunku Państwa do kościołów innych wyznań. Oznacza to, iż tego typu darowizny mogą zasilić konto różnych kościołów oraz związków wyznaniowych. Jeśli więc dany kościół figuruje w rejestrze Ministerstwa Administracji oraz Cyfryzacji (czyli posiada osobowość prawną) i prowadzi działalność opiekuńczo-charytatywną - możemy bez obaw przekazać mu pieniądze, a następnie w rozliczeniu rocznym np. PIT-2014 odpisać kwotę darowizny od dochodu. Reasumując, fiskus nie może nam zakwestionować darowizny przekazanej na rzecz instytucji opiekuńczo-charytatywnych prowadzonych np. przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego czy Kościół Ewangelicko-Augsburski.

Na co zwrócić uwagę rozliczać ulgę na kościół?

  Przed przekazaniem darowizny zapoznajmy się z przepisami określającymi zakres działalności charytatywno-opiekuńczej. Zgodnie z Art. 39 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej działalności charytatywno-opiekuńcza obejmuje w szczególności:
 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Kto może rozliczyć ulgę

Co do zasady odliczenie darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą powinno mieć zastosowanie do wszystkich podatników rozliczających podatek dochodowy (tak przynajmniej wynika z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego). Jednakże odliczenia tego nie można wykazać w formularzach PIT-36L i PIT-38 (druki te nie zawierają bowiem wyodrębnionego pola, w które dałoby się wpisać kwotę donacji). Dodajmy, iż wartość odliczenia wraz z danymi obdarowanego należy wykazać w PIT/O, który stanowi załącznik dodawany jedynie do formularzy PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37.

Ulgę należy udokumentować

  Skorzystanie z ulgi na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą jest możliwe po spełnieniu następujących przesłanek:
 • donacja została przelana na rachunek bankowy obdarowanego ze wskazaniem celu darowizny,
 • podatnik dysponuje pokwitowaniem odbioru, wystawionym przez stronę przyjmującą darowiznę,
 • obdarowany w ciągu dwóch lat od przyjęcia darowizny sporządził sprawozdanie z wykorzystania przyjętej kwoty.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż aczkolwiek przepisy nigdzie nie określają, jaką formę powinno mieć takie sprawozdanie, to jednak zdaniem fiskusa - musi być ono weryfikowalne. Musi więc precyzyjnie wskazywać zakres działalności charytatywno-opiekuńczej kościelnych osób prawnych oraz określać osobę (podmiot), który był jej ostatecznym konsumentem. Ponieważ zdarzało się już, iż zbyt ogólnikowe sprawozdania były przez fiskusa kwestionowane i skutkowały ograniczeniem ulgi (co prawda, fiskus nie negował, iż darowizna miała miejsce, jednak ograniczał wysokość odliczenia do limitu 6% obowiązującego w przypadku ulgi na cele kultu religijnego) - zdecydowanie warto zwrócić uwagę na treść sprawozdania i - jeśli jest zbyt enigmatyczne - domagać się jego uściślenia.